​ទុ​ស្សេខ្សែភ្លើង​ហុយផ្សែង​ផ្អើល​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN