ជួយ​ជ្រោមជ្រែង​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម​ដែល​កំពុង​ត្រូវការ​នូវ​ចំណេះដឹង​ថ្មីៗ ដើម្បី​កសាង​អាជីវកម្ម ប្រកបដោយ​ភាពជោគជ័យ – CEN