តើ​មនុស្ស​ប្រភេទ​ណា ដែល​ងាយ​ប្រឈម​នឹង ជំងឺមហារីក​? – CEN