រដូវវស្សា​ចូលមក​ដល់ ទឹកជំនន់​អាច​កើតមាន ក្រសួងកសិកម្ម អំពាវនាវ​ដល់​កសិក​រ​ចិញ្ចឹមសត្វ ត្រៀមលក្ខណៈ​សង្គ្រោះ និង​ចាត់វិធានការ​ទប់ស្កាត់​ការឆ្លង​រាល​ជំងឺ​សត្វ – CEN