ក្រសួង​រកឃើញថា ផលិតផល​សម្រាប់​ចិញ្ចឹម​ទារក និង​កុមារ នៅលើ​ទីផ្សារ​មួយចំនួន មិនបាន​អនុវត្តតាម​ខ្លឹមសារ​ច្បាប់ – CEN