មន្ត្រី​ចូលនិវត្តន៍​ទាំងអស់ ជា​ធនធាន​មន្ត្រី ដែល​សុទ្ធ​តែមាន​ជំនាញ បទពិសោធ​ច្បាស់លាស់​ក្នុង​ស្នាដៃ​ការងារ​ – CEN