អាជ្ញាធរ​និង​សមត្ថកិច្ច ត្រូវអនុវត្ត​ឲ្យ​បាន​ម៉ឹងម៉ាត់ នូវ​វិធានការ​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រោយពី​រាជរដ្ឋាភិបាល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​វៀតណាម ចូលមក​កម្ពុជា​ – CEN