ជប៉ុន​នឹង​ដក​បម្រាម ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ជនបរទេស​មួយចំនួន ត្រឡប់មកវិញ​បាន ដូចជា​និស្សិត​ជាដើម​ – CEN