ក្រុមហ៊ុន​ចិន គរ​លុយ “​ដូច​ភ្នំ​” សម្រាប់​ផ្តល់​រង្វាន់​ឲ្យ​បុគ្គលិក​របស់​ខ្លួន​ – CEN