មើល robot ជំនួស ឱ្យ​អ្នក​លក់​កាហ្វេ​នៅក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន​ (មានវីដេអូ) – CEN