ផ្សារ​ទំនើប​របស់​ជប៉ុន​មួយ បាន​ជួយ​លើកស្ទួយ​នូវ​ការប្រើប្រាស់​ប្រាក់រៀល​របស់​ខ្មែរ , ផ្សារ​ទំនើប​AEON ឈប់​អាប់​ក្រដាសប្រាក់​ដុល្លារ​ប្រភេទ 1$, 5$ និង 10$ ឲ្យ​អតិថិជន ដោយ​ប្រើ​លុយ​រៀល​អាប់​ជំនួស​វិញ​ – CEN