ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃ​សុក្រ ទី ៣១ ​ខែកក្កដា ​ឆ្នាំ​ ២០២០​ – CEN