គយ បង្ហាញលទ្ធផល​នៃ​ការសិក្សា​រយៈពេល​បំពេញបែបបទ​បញ្ចេញ​ទំនិញ ឆ្នាំ​២០១៩ បាន​រកឃើញ​ចំណុច​កកស្ទះ ធ្វើឱ្យ​ការបំពេញ​បែបបទ នៅតាម​ដំណាក់កាល​ខ្លះ ត្រូវ​ចំណាយ​ពេលវេលា​យូរ – CEN