វៀតណាម​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃ​ច្រើន​បំផុត មិន​ធ្លាប់មាន​ – CEN