ខេត្ត​ចំនួន​៤ នឹង​រួមគ្នា ដុតបំផ្លាញ​គ្រឿងញៀន – CEN