កម្ពុជា​និង​សឹង្ហ​បុរី ធ្វើ​សហប្រតិបត្តិការ លើ​វិស័យ​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា​ – CEN