វេជ្ជបណ្ឌិត ហ៊រ សុ​វណ្ណា រត់​បាត់ , មាន​ជំងឺ​រលាក​ក្រពះ ទៅ​ឲ្យ​វេជ្ជបណ្ឌិត ពិនិត្យ​សុខភាព ហើយ​ចេញ​ថ្នាំ​ឲ្យ​យកទៅ​លេបនៅផ្ទះ ចំនួន​៧​ថ្ងៃ ជនរងគ្រោះ​ប្រកាច់​ស្លាប់​ – CEN