ពង្រឹង​ការគ្រប់គ្រង និង​ការត្រួតពិនិត្យ​ការចេញចូល​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន​កម្ពុជា​វៀតណាម ដើម្បី​បង្ការ ទប់ស្កាត់​ការឆ្លង​រាតត្បាត​នៃ​ជំងឺ កូ​វីដ​១៩ – CEN