រាជរដ្ឋាភិបាល បាន​ពង្រីក​តំបន់ ការពារ​ធម្មជាតិ​មាន​ចំនួន​៦៦ មាន​ផ្ទៃដី​សរុប​ទំហំ ៧,២ លាន​ហិកតា ស្មើនឹង ៤១% នៃ​ផ្ទៃដី ទូទាំងប្រទេស​ – CEN