ធុំក្លិន​ស្អុយ ទើប​ដឹងថា​មាន​មនុស្ស​ស្លាប់ នៅក្នុង​បន្ទប់​ – CEN