នៅថ្ងៃនេះ រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន​៥​នាក់​ថ្មី​ទៀត – CEN