ម៉ិចស៊ីកូ ទម្លាក់​អង់គ្លេស ក្លាយជា​ប្រទេស​ទី ៣ ដែលមាន​អ្នកស្លាប់​ច្រើន​បំផុត ដោយសារ COVID-19 – CEN