ថ្មីៗ រន្ធត់​ណាស់​! ទៅ​រើស​ខ្យង​ជាមួយ​មីង ជួប​គ្រោះ​អកុសល​ត្រូវ​ក្រពើ​អូស​ចូលក្នុង​ទន្លេ ក្រោយ​ចាប់​ក្រពើ​វះ​ពោះ​មើល ពុទ្ធោ​…. – CEN