បើ​ញ៉ាំ​ក្នុង​កម្រិត​សមរម្យ ស្រា​បៀរ​ផ្តល់​ប្រយោជន៍​យ៉ាងច្រើន ចំពោះ​សុខភាព​ – CEN