ថៃ បន្ត​ដាក់​ប្រទេស​ក្នុង​គ្រាអាសន្ន​រយៈពេល​១​ខែ​ទៀត , ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែល​រស់នៅ​ប្រទេស​ថៃ​ទាំងអស់ បន្ត​ចូលរួម​សហការ និង​អនុវត្ត​នូវ​វិធានការ​នានា របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ថៃ​ – CEN