ការទទួល​ភ្ញៀវទេសចរ​អន្តរជាតិ​តាមបែប Travel Bubble នេះ គឺ​កម្ពុ​ជាមាន​ក្តី​រំពឹង​ទទួលភ្ញៀវ​ទេសចរ​អន្ត​រ​ជាតិ​តែ​លើ​ប្រភេទ​ភ្ញៀវទេសចរ​ចូលនិវត្តន៍ និង​ភ្ញៀវ​អ្នកមាន​អ្នកមាន – CEN