ទាំង​ក្រុមការងារ អាជ្ញាធរ​និង​សមត្ថកិច្ច ត្រូវធ្វើ​អំពើ​ល្អ និង​បម្រើសេវា​សាធារណៈ ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បី​ជ័យជំនះ​នៅ​ឆ្នាំ​២០២២ – CEN