ជំងឺ​គ្រុន​ឈី​ក កំពុង​រាតត្បាត​លើ ១២ ខេត្ត និង​បានកើត​ចំនួន ១.០២០ ករណី​ – CEN