ឆ្លើយតប​នឹង​មេរោគ​អេដស៍ និង​ជំងឺអេដស៍​ កម្ពុជា​កំពុង​បោះជំហាន​ទៅ សម្រេច​គោលដៅ ៩៥-៩៥-៩៥ – CEN