ហែល​ទឹកសមុទ្រ សូម​ប្រុងប្រយ័ត្ន​! ព្រោះ​ខ្ញា​សមុទ្រ​ប្រភេទ​នេះ អាច​សម្លាប់​អ្នក​បាន​ – CEN