អ្នកគ្រប់គ្រង​នៅ​ពុទ្ធ​គី​រី​កម្ពុជា ត្រូវ​គណៈ​សម្តេច​សង្ឃនាយក​ចាប់​ផ្សឹក ពាក់ព័ន្ធ​នឹងសេពមេថុន​ជាមួយ​នារី​ភេទ , ផ្លាស់ប្តូរ​ព្រះសង្ឃ​និង​អាចារ្យ​ថ្មី មក​ជំនួស​វិញ – CEN