រដ្ឋមន្ត្រី​២​រូប កំពុង​រិះរក​លទ្ធផល​ភាព ផលិតកម្ម​ចំណី​សត្វ តម្លៃ​អគ្គិសនី បញ្ហា​ប្រឈម​ពាក់ព័ន្ធ SME ដើម្បី​បង្កើន​ភាពម្ចាស់ការ ការវិនិយោគ​ក្នុងស្រុក កាត់បន្ថយ​ការនាំ​ចូល​ – CEN