អភិបាល​រាជធានី ណែនាំ​ឲ្យ អាជ្ញាធរ​និង​មន្ទីរជំនាញ សម្អាត​មហាវិថី​ឈ្នះ​ឈ្នះ ឱ្យបាន​ស្អាត​ជាប្រចាំ មាន​បរិស្ថាន​ល្អ ជាមួយនឹង​ការ​ទុកដាក់​វេច​ខ្ចប់​សំរាម​ឲ្យ​បានល្អ​ – CEN