​ទឹក​ផ្លែឈើ​មួយ​ប្រភេទ​នេះ ជួយ​បង្កើន​សុខភាព​ផ្លូវ​ភេទបុរស​ – CEN