ចោរ​មួយក្រុម ឡើងទៅ​លើផ្ទះ​របស់​អ្នក​ឡេ Love Riya លួច​ទូដែក​ – CEN