ប្រទេស ១០ ដែលមាន​អ្នក​ឆ្លង និង​ស្លាប់​ច្រើន​បំផុត​ដោយសារ COVID-19 – CEN