រដ្ឋមន្ដ្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ចង្អុល​ការងារ​អាទិភាព​ដល់​ម​ន្ត្រី​មន្ទីរ​ពាណិជ្ជកម្ម និង​មន្ត្រី​សាខា​ការពារ​អ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការ​ប្រកួតប្រជែង និង​បង្ក្រាប​ការ​ក្លែងបន្លំ​ខេត្ត​ត្រូវ​បដិបត្តិ​ឱ្យបាន​ខ្ជ​ប់​ខ្ជួន​ – CEN