សហគ្រិន​ខ្មែរ​ប្រកាស​ចាប់ផ្តើម​កញ្ចប់​ជំនួយ​ជុំ​ទី​២​សម្រាប់​គាំទ្រ​ធុរកិច្ច​បង្កើត​ថ្មី និង​សហគ្រាស ធុន​តូច និង​មធ្យម​ដែលមាន​សក្ដានុពល​ – CEN