​បារាំង​មួយទៀត​ហើយ ប្រកាស​បញ្ឈប់​កិច្ចព្រមព្រៀង​បត្យាប័ន​ជាមួយ​ហុងកុង​ – CEN