រដ្ឋមន្ត្រី​កសិកម្ម លើកទឹកចិត្ត​ដល់​សមាជិកសមាគម​វា​រី​វប្បករ​ពង្រីក​អាជីវកម្ម​ចិញ្ចឹម​ត្រី​គ្រប់​ប្រភេទ បង្កង កន្ធាយ និង​កង្កែប – CEN