អំពាវនាវ​ដល់​ប្រជាកសិករ ដែល​នៅ​ឆ្ងាយ​ពី​ប្រព័ន្ធ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក កុំ​ធ្វើ​ស្រូវ​បង្កើន​រដូវ ខណៈដែល​មូលដ្ឋាន​របស់ខ្លួន កំពុង​ជួប​ប្រឈម​ខ្វះ​ប្រភពទឹក​ស្រោចស្រព​ – CEN