អគ្គិសនី​នឹង​ផ្តាច់​ភ្លើង​នៅ​តំបន់​មួយចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ និង​តម្លើង​បរិក្ខារ និង​រុះរើ​គន្លង​ខ្សែបណ្តាញ​បង្កលក្ខណ​:​ដល់​ការដ្ឋាន​ពង្រីក​ផ្លូវ​ – CEN