ការចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម តាម​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបាន​ការគាំទ្រ​ពី​ធុរជន​ – CEN