អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ស្នើ​ឲ្យ​ម្ចាស់​បុរី​ធំៗ មាន​ឡាន​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​គ្រប់​បុរី ដើម្បី​រួមគ្នា​បង្ការ និង​ទប់ស្កាត់​គ្រោះ​អគ្គិភ័យ​ទាំងអស់គ្នា​ – CEN