ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី ០៦ ​ខែសីហា ​ឆ្នាំ​ ២០២០ – CEN