រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍​៖ ក្នុង​ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០ កម្ពុជា​ទទួលបាន​ភ្ញៀវទេសចរ​ផ្ទៃក្នុង​ជាង ៧៤​ម៉ឺន​នាក់​ – CEN