បើ​មិន​ចង់​ធាត់ ចូរ​កុំ​បរិភោគ​អាហារ​ទាំងនេះ​ញឹកញាប់​ពេក​ – CEN