ឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធី​៖ សង់​ទំនប់ទឹក​២​អស់​ជាង​១​លាន​ដុល្លារ មាន​ប្រយោជន៍​ជាង​ទិញ​រ៉ូ​សរ៉​យ RR ព្រោះ​បានផ្តល់​ទឹក​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រើប្រាស់​តកូនតចៅ​ច្រើន​ជំនាន់ – CEN