ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងស្រុក​ចន្ទ្រា ទទួលបាន​ការអប់រំ​អំពី អនាម័យ​ទឹកស្អាត បញ្ហា​អេដស៍ និង​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ – CEN