គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ទំនប់​ដូន​ទ្រី ក្នុង​ខេត្តបាត់ដំបង​សម្រេចបាន​ប្រមាណ ២៦ % – CEN